"Starting a business
right here, right now"

Inschrijven

Hoe werkt het?

Op de kick-off van Founding Fools selecteerden de jury en het publiek de vier beste ideeën uit een groep van enthousiaste pitchers. Om deze concepten verder uit te werken, is Jong Voka op zoek naar gemotiveerde personen die gedurende één jaar samenwerken om de ideeën uit te bouwen tot echte, succesvolle ondernemingen. Ben jij geïnteresseerd om je schouders onder één van deze ideeën te steken dan ben je hier zeker aan het juiste adres. 

Stuur een mailtje naar elle.dekuyper@voka.be om in te schrijven.     

De vier start ups

MyAddOn – Marie van den Broeck

 • Idee: kleine ergernissen in de orthopedische sector uit de wereld te helpen

 • Hoe: orthopedische hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen en looprekjes gebruiksvriendelijker te maken aan de hand van kleine universele opzetstukjes

 • Eerste product:  een add-on voor krukken die ervoor zorgt dat de vallende krukken en de zere handen in één klap worden opgelost

Marie van den Broecke

Maarten De Bont

 • Idee: in de toekomst verschillende events beleven in Virtual Reality zonder ze effectief bij te wonen 

 • Hoe: via een platform die een dienst aanbiedt van het streamen van 360° video en audio live naar Virtual Reality headsets

 • Initiële focus: streamen van live events, festivals, sportwedstrijden,  …
   

Transportscanner.com - Benjamin Callens

 • Idee: een systeem creëren dat helpt om vrachtwagens en andere vervoersmiddelen efficiënter te vullen
 
 • Hoe: via een online booking platform waar je snel en gemakkelijk transportprijzen kunt opzoeken/vergelijken en boeken (zoals concept van booking.com, Trivago, …)
 
 • Win-winsituatie:
  • Gebruikers: steeds beste prijs doordat er wordt samengewerkt met verschillende transporteurs met elk hun eigen specialiteit

  • Transporteurs: meer werk en minder loze kilometersThe Belgian House – Wim Maeyaert en Vincent Lefevere

       
 • Idee: wereldwijd een uniek concept ontwikkelen met een combinatie van een Belgische foodpairing- en membersclub 

 • Hoe:
  • Benedenverdieping: microbrouwerij opzetten met hun nieuw biermerk gecombineerd met kwalitatieve Belgische foodparing

  • Bovenverdieping: exclusieve membersclub waar mensen uit de creatieve sector elkaar kunnen vinden

  • Doel: een huis te creëren weg van thuis waar ruimte is voor co-working en ontspanning

 • Pop-up The Belgian House: Deze zomer wordt een deel van het concept reeds getoetst door een pop-up te organiseren op een unieke locatie ‘de Braempoort’ in het centrum van Gent         


Interesse of deelnemen? 

Wie organiseert dat?

Wij zijn Jong Voka Oost-Vlaanderen, een club van jonge ondernemers. We organiseren niet alleen netwerkmomenten, we zijn ook de spreekbuis voor jonge ondernemers en professionals. En wij willen wel eens speciale ideeën hebben, zoals deze 'Founding Fools'. Doe je mee? Neem ook eens een kijkje op www.jongvoka.be

meer weten?
Founding Fools

Events

                

Coming soon!!           
      

Questions & Answers

Op 16 april worden de vier beste ideeën gekozen en kan iedereen aangeven bij welk idee/start-up hij graag zou aansluiten. Daarna worden er gedurende 1 jaar maandelijkse sessies voorzien waar de vier start-ups (to be) nadenken, brainstormen, knopen doorhakken over cruciale topics zoals team, markt, financieel plan, … Per thema dat we behandelen tijdens de sessie zullen er Een aantal ondernemers en experten uit het Voka-netwerk staan jullie hier bij met raad en daad. Tussentijds zullen de teams uiteraard ook zelf het heft in handen moeten nemen om zoveel mogelijk verder te werken aan het idee en het plan. We bouwen aan een systeem waarbij bepaalde taken/verantwoordelijkheden opnemen x aantal credits  oplevert. Het team zal bepalen hoeveel credits een taak waard is.

Deze credits kunnen dan op termijn omgezet worden naar aandelen en zal de verdeling van aandelen en participatie bepalen. De eerste maanden zijn dus cruciaal voor de nodige voorbereidingen. Als alles een stevige basis kent, gaan we in het najaar 2016 over tot het oprichten van de cvba. De voorbereiding zal ook uitwijzen wie welke verantwoordelijkheden binnen de cvba zal krijgen. We ondernemen in groep, we beslissen dus ook in groep.

Toegang tot het lanceringsevent is gratis (drankjes en eten kunnen ter plaatse aangekocht worden). Wie geprikkeld is om het traject te doorlopen, betaalt 400 euro (excl BTW) voor de volledige begeleiding en opvolging die dit boeiend parcours van een jaar met zich zal meebrengen. Hierin zitten de maandelijkse sessies met begeleiding vervat én het lidmaatschap van (Jong) Voka Oost-Vlaanderen voor een jaar. 

Een idee op zich, hoe origineel of nieuw ook, kan niet beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht. Het is pas wanneer het idee uitgedrukt wordt, dat het beschermd kan worden.

Maar bij Founding Fools gaan we wel voor openheid en kiezen we ervoor om het idee over te dragen naar de op te richten CVBA. Het idee zal verder groeien door de groep en hieruit zal dan een echt bedrijf kunnen groeien. Bij deelname aan Founding Fools is een overdracht van het idee met andere woorden verplicht (in eerste instantie aan Founding Fools/Voka, vervolgens – vanaf oprichting automatisch aan de CVBA). Voor het slagen van een bedrijf is de uitvoering namelijk veel belangrijker dan het idee.

CVBA staat voor Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Een CVBA moet steeds:

- minstens 3 vennoten hebben en minstens 1 bestuurder
- opgericht worden bij een notaris;
- een minimumkapitaal hebben van € 18.550,00, waarvan op het ogenblik van de oprichting minstens € 6.200,00 moet volstort worden.

1.     Beperkte aansprakelijkheid: de mogelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een CVBA is in principe beperkt tot je financiële inbreng, zodat je niet persoonlijk kan aangesproken worden voor de gemaakte vennootschapsschulden. Op deze regel geldt een uitzondering die in het deel aansprakelijkheid verder toegelicht wordt.

2.    
Een CVBA kent twee soorten kapitaal: het vast kapitaal en het variabel kapitaal. De wijziging van het vast kapitaal vereist een wijziging van de statuten door een notaris. Het variabel kapitaal kan gewijzigd worden zonder tussenkomst van een notaris. Dankzij het variabel kapitaal is een vlotte toetreding en uittreding van de vennoten mogelijk.

1.     De oprichting vereist een notariële akte
2.     Minstens drie vennoten vereist
3.     Boekhoudkundige verplichtingen
4.     Minimumkapitaal bij de oprichting

Een CVBA moet verplicht worden opgericht bij de notaris (=authentieke akte). Binnen de vijftien dagen na het verlijden van de akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, die zorgt voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Voorafgaand aan de oprichting moet een financieel plan opgemaakt worden en een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap geopend  worden.

Na de oprichting zijn nog volgende formaliteiten nodig:

- opmaak aandelenregister en bijhorende certificaten

- inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
- aanvraag van een BTW-nummer
- aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds Geen nood, Founding Fools is net een project dat met dit soort zaken de nodige hulp zal bieden.

1.     Publicatiekosten: € 265,47 (op papier) of € 214,41 (elektronisch)
2.     Notariskosten: ± € 1.500,00 (afhankelijk van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal)
3.     Kosten inschrijving KBO: € 83,50

1.     De verplichting 3 vennoten aan te houden.
2.     De verplichting een vast kapitaal aan te houden ten bedrage van 18.550 euro waarbij elk aandeel voor minstens 1/4de volgestort moet worden met een globaal minimum van 6.200 euro.
3.     De verplichting een dubbele boekhouding te voeren.
4.     De verplichting jaarlijks een jaarrekening op te maken en neer te leggen bij de balanscentrale.
5.     De verplichting de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen en vennootschapsbelastingen te betalen.
6.     De verplichting Btw-aangiftes in te dienen.

De statuten worden opgemaakt bij oprichting van de vennootschap en kunnen naderhand gewijzigd worden.
De oprichtingsakte moet ten minste volgende vermeldingen bevatten:

1.    
De rechtsvorm en de naam;

2.     De plaats van de maatschappelijke zetel;
3.     De duur van de vennootschap, tenzij deze voor onbepaalde duur is aangegaan;
4.     De identiteit van de oprichters;
5.     Het bedrag en de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal;
6.     Het begin en einde van het boekjaar en de plaats en datum van de jaarvergadering;
7.     Hoe de winst wordt verdeeld en het verlies wordt verwerkt;
8.     De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden tegenover derden, de omvang van hun bevoegdheid, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders en de duur van hun opdracht;
9.     De nauwkeurige omschrijving van de activiteiten die door de vennootschap worden uitgeoefend;
10.  De voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten en de voorwaarden van terugneming van gestorte gelden;
11.  De rechten van de vennoten; De wijze waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, de meerderheid vereist om geldige besluiten te nemen de wijze waarop wordt gestemd. 

De oprichters/vennoten van een CVBA zijn in beginsel aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Dit betekent concreet dat de schuldeisers van de vennootschap enkel aanspraak kunnen maken op de gelden die ingebracht werden in de vennootschap, en dus niet op het privévermogen van de oprichters/vennoten.

In bepaalde omstandigheden geniet u als oprichter echter geen beperkte aansprakelijkheid. Wanneer de vennootschap in de eerste drie jaar na oprichting failliet gaat, en na faillissement blijkt dat het kapitaal ontoereikend was, kan je privévermogen als oprichter aangesproken worden door de schuldeisers van de vennootschap.

De bestuurders van een CVBA kunnen in bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld (o.a. in het geval van overtreding van de wet en/of de statuten, indien zij een kennelijke beleidsfout begaan etc.). Het is mogelijk een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of een overeenkomst ter vrijwaring van deze aansprakelijkheid.

Als vennoot instappen in een CVBA heeft in principe geen invloed op je privé-vermogen. Een bestuurder kan zoals hierboven toegelicht, wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Zolang je geen bezoldiging/loon ontvangt, moet je ook geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen betalen naar aanleiding van de uitoefening van je activiteit in de CVBA.

Credits krijg je onder andere door het aanbrengen van een idee, de lead te nemen in financieel plan, marktonderzoek te doen etc. en worden toegekend op basis van regels die je zelf afspreekt binnen je groep die werkt aan de start-up. Credits geven achteraf het recht om in te schrijven op het variabel kapitaal van de vennootschap en zo bijkomende aandelen te verwerven. 

Indien er personen uit de CVBA willen stappen, kunnen zij hun aandelen vrij overdragen aan de vennoten (eventueel onder de voorwaarden zoals bepaald in de statuten). De overdracht aan derden is beperkt. Derden kunnen slechts toetreden indien de statuten hierin voorzien. 

In eerste instantie kan je de vennootschap vrijwillig ontbinden en vereffenen ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Deze ontbinding kan plaatsvinden omwille van verschillende redenen: slecht economische vooruitzichten, onenigheid tussen de vennoten, in het kader van een herstructurering, etc.

Praktisch moet er heel wat gebeuren met de bedoeling om de activa van de vennootschap ten gelde te maken om hiermee de nog openstaande schulden af te lossen. Pas als alle schulden van de vennootschap betaald zijn, kan men de vereffening sluiten en houdt de vennootschap op te bestaan.

Na de sluiting van de vereffening blijft de vennootschap nog gedurende vijf jaar bestaan als een passieve rechtspersoon, wat betekent dat eventuele schuldeisers zich nog kunnen richten tot de persoon van de vereffenaar.

Daarnaast kan de vennootschap ook failliet verklaard worden als er staking van betaling is en anderzijds bij de schuldeisers geen vertrouwen meer is dat de betaling van hun schuldvordering nog zal gebeuren. 

Team

Benjamin Rieder

Benjamin Rieder

Voorzitter
Bubble Post
Vicky Persyn

Vicky Persyn

Boardmember
LikeBirds
Tanguy Serraes

Tanguy Serraes

Boardmember
Confiserie Larmusseau
Cedric Engels

Cedric Engels

Boardmember
Roundhouse
Lorenzo Bown

Lorenzo Bown

Boardmember
StoryMe
Jolien Waeyenberg

Jolien Waeyenberg

Boardmember
got the guts
Matthieu Voet

Matthieu Voet

Boardmember
Newance
Hilde Schuddinck

Hilde Schuddinck

Manager Jong Ondernemerschap Voka
Voka
Nils Blanckaert

Nils Blanckaert

Boardmember
Nils Blanckaert 360° Creativity & Branding
Elle De Kuyper

Elle De Kuyper

Coördinator Jong Ondernemerschap Voka
09 266 14 64

Partners